บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2018

ผู้ชายก็เป็น “มะเร็งเต้านม”

รูปภาพ
ผู้ชายก็เป็น “มะเร็งเต้านม”
     จากข้อมูลพบว่ามะเร็งเต้านมคือมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในหญิงไทย และมีแนวโน้มจะสูงขึ้น เรื่อยๆ ซึ่งในแต่ละวันพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นสูงถึงวันละ 40.55 คน และมีผู้เสียชีวิตมากถึง
วันละ 10 คน แต่อีกหนึ่งสถิติที่น่าประหลาดใจ คือ พบว่า 1 ใน 100 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเป็น... "ผู้ชาย"
มะเร็งคืออะไร ?
      มะเร็ง คือ โรคที่มีความผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย ก่อให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็ง ที่สามารถลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง หรือกระจายไปยังส่วนอื่นๆได้โดยผ่านทางระบบเลือด หรือระบบนํ้าเหลือง
      เนื้องอก คือ ก้อนเนื้อที่เซลล์มีการเจริญเติบโตผิดปกติ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เนื้องอกธรรมดา  และเนื้องอกชนิดร้ายแรงหรือที่เรียกว่า มะเร็ง
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง

    พฤติกรรม เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ทานอาหารที่ไขมันสูง ปนเปื้อนสารเคมี กินอาหารสุกๆดิบๆ
กินอาหารที่ขึ้นรา หรือเน่าเสีย ตากแดดมาก นํ้าหนักเกินมาตรฐาน หรือเคยมีอาการติดเชื้อเรื้อรัง   

    สิ่งแวดล้อม เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม ยารักษาโรค รวมทั้งการได้รับรัง…

“บุหรี่ กับ มะเร็ง”

รูปภาพ
“บุหรี่ กับ มะเร็ง”
       บุหรี่ เป็นสิ่งเสพติดอย่างอ่อนที่ถูกต้องตามกฎของประเทศ ในบุหรี่ประกอบด้วยใบยาสูบ
และกระดาษมวนยา ควันบุหรี่ประกอบไปด้วยสารเคมีประมาณ 4,000 ชนิด ซึ่งเป็นสารเคมีอันตราย
ประมาณ 250 ชนิด และสารก่อมะเร็งมากกว่า 50 ชนิด
       ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ทั่วโลก 6 ล้านคนต่อปี โดยองค์การอนามัยโลก ได้คาดคะเนว่า ภายในปี พ.ศ. 2573 จะมีประชากรโลกเสียชีวิต เนื่องจากโรคที่เกิดจากการบริโภคยาสูบปีละ 8 ล้านคน (GCTR 2008)
** ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

สถานการณ์ การบริโภคยาสูบ (พ.ศ.2559)
1. ผู้ที่สูบบุหรี่ จานวนกว่า 10.9 ล้านคน อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน เป็นผู้ชาย ร้อยละ   
    39.3 ผู้หญิงร้อยละ 1.8 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
2. อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 21.8 เท่า วัยทำงานอายุ 25 - 59 ปี มีการสูบบุหรี่สูงที่สุด
    โดยมีปริมาณ (บุหรี่ซองและบุหรี่มวนเอง) ต่อวันมากกว่ากลุ่มเยาวชน
     และผู้สูงอายุประมาณ 11.9 มวน  ต่อวัน
3. ในแต่ละปีจะมีเด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ มากถึง 2 -2.5 แสนคน
4. อัตราผู้สูบบุหรี่เป็นผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมากก…