“บุหรี่ กับ มะเร็ง”


“บุหรี่ กับ มะเร็ง”
       บุหรี่ เป็นสิ่งเสพติดอย่างอ่อนที่ถูกต้องตามกฎของประเทศ ในบุหรี่ประกอบด้วยใบยาสูบ
และกระดาษมวนยา ควันบุหรี่ประกอบไปด้วยสารเคมีประมาณ 4,000 ชนิด ซึ่งเป็นสารเคมีอันตราย
ประมาณ 250 ชนิด และสารก่อมะเร็งมากกว่า 50 ชนิด
       ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ทั่วโลก 6 ล้านคนต่อปี โดยองค์การอนามัยโลก ได้คาดคะเนว่า ภายในปี พ.ศ. 2573 จะมีประชากรโลกเสียชีวิต เนื่องจากโรคที่เกิดจากการบริโภคยาสูบปีละ 8 ล้านคน (GCTR 2008)
** ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

สถานการณ์ การบริโภคยาสูบ (พ.ศ.2559)
1. ผู้ที่สูบบุหรี่ จานวนกว่า 10.9 ล้านคน อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน เป็นผู้ชาย ร้อยละ   
    39.3 ผู้หญิงร้อยละ 1.8 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
2. อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 21.8 เท่า วัยทำงานอายุ 25 - 59 ปี มีการสูบบุหรี่สูงที่สุด
    โดยมีปริมาณ (บุหรี่ซองและบุหรี่มวนเอง) ต่อวันมากกว่ากลุ่มเยาวชน
     และผู้สูงอายุประมาณ 11.9 มวน  ต่อวัน
3. ในแต่ละปีจะมีเด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ มากถึง 2 -2.5 แสนคน
4. อัตราผู้สูบบุหรี่เป็นผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมากกว่าในเขตเทศบาลโดยภาคใต้สูบบุหรี่สูงสุด
    ร้อยละ 24.8 ปัจจุบันอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบเพิ่มขึ้น
** ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558: โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
     และโครงการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา พ.ศ. 2557

พฤติกรรมการสูบบุหรี่
     ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2558
พบว่าประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 55.2 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่มากถึง 10.9 ล้านคน
หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.9  และพบว่าคนไทยเสียชีวิตปีละกว่า 48,244 คน จากโรคร้ายที่เกิดจากบุหรี่
เช่น มะเร็งทางเดินอาหารส่วนต้น มะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ และหลอดเลือด
คิดเป็น 1 ใน 6 ของคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคต่างๆ
** ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2558) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

สารเคมีในควันบุหรี่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
      1. นิโคติน เป็นสารที่มีลักษณะคล้ายน้ำมัน ไม่มีสี ร้อยละ 95 ของนิโคติน เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปจับอยู่ที่ปอด บางส่วนจับอยู่ที่เยื่อหุ้มริมฝีปาก และบางส่วนถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด มีผลต่อต่อมหมวกไต ก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว มีการเพิ่มขึ้นของไขมันในเลือด และอาจทาให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
       2. ทาร์ เป็นสารคล้ายน้ำมันดิน มีลักษณะเป็นละอองของเหลวเป็นยางสีน้ำตาล 50% ทาร์ จะจับอยู่ที่ปอด เมื่อรวมกับฝุ่นที่สูดรวมเข้าไปอยู่ในถุงลมปอดทำให้ระคายเคือง เป็นสาเหตุการไอเรื้อรัง ก่อให้เกิดมะเร็งปอดและถุงลมโป่งพอง
       3. สารจำพวกกรด และฟีนอล กับสารจำพวกอัลดีไฮด์ และคีโตน ก่อให้เกิดการระคายเยื่อบุผิว
และเยื่อบุทางเดินหายใจ รบกวนการทำงานของขนเล็กๆในจมูก
       4. สารจำพวกอัลดีไฮด์ และคีโตน สารเหล่านี้ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุผิวของระบบทางเดินหายใจ
       5. สารจำพวกโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ตัวที่พบมากที่สุด ในควันบุหรี่ คือ
เบนโซ-เอ-พัยรีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอย่างร้ายแรง
       6. สารจำพวกก๊าซต่างๆได้แก่
       - คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซที่มีความเข้มมากในควันบุหรี่ เกิดจากการเผาไหม้ของใบยาสูบ
จะขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง ทำให้ผู้สูบได้รับออกซิเจนน้อยลงกว่าปกติ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10-15 ทำให้หัวใจต้องเต้นเร็วกว่าปกติ เพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอ
มีการปวดหัว คลื่นใส้ กล้ามเนื้อแขน และขาไม่มีแรง
        - ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นสาเหตุสำคัญของโรคถุงลงโป่งพอง เพราะทำลายเยื่อบุหลอดลมส่วนปลาย และถุงลม
        - แอมโมเนีย มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื้อ ทำให้แสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ เกิดอาการไอ
และมีเสมหะมาก
        - ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
        7. สารพิษชนิดอื่นๆ ได้แก่ สารเคมีกาจัดแมลง เช่น พาราไธออน ซึ่งตกค้างมาจากใบยาสูบ
และโลหะหนักบางชนิด เช่น สารหนู นอกจากนี้อาจพบสารกัมมันตรังสี เช่น เรเดียม โปโลเนียม

มะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่
        องค์การอนามัยโลกด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง ได้จัดไว้ว่า การสูบบุหรี่มีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปอดเป็นอันดับ 1 ซึ่งจัดว่าเป็นสาเหตุ การตายที่สาคัญจากโรคมะเร็งทั้งในผู้ชาย และผู้หญิง นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังก่อให้เกิดมะเร็งอื่นๆอีกมากมาย เช่น มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก
มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งไต มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น

ควันบุหรี่มือสอง
        ควันบุหรี่มือสอง คือ ควันบุหรี่ที่เกิดจากการเผาไหม้ของมวนบุหรี่ (ในขณะที่จุด และสูบบุหรี่
หรือคีบบุหรี่ หรือวางบุหรี่ไว้ที่เขียบุหรี่)

อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
อันตรายในระยะสั้น
        1. เกิดอาการระคายเคืองต่อจมูก ตา และคอ ปวด ศรีษะ ไอ คลื่นไส้ รู้สึกไม่สบาย
        2. เกิดอาการกำเริบของผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ หอบหืด และโรคปอด เรื้อรัง
เช่น ถุงลมโป่งพอง จะทำให้มีอาการหายใจติดขัด หรือถึงขั้นเหนื่อยหอบ
        3. ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ อาจทำเกิดอาการเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอมากขึ้น

อันตรายในระยะยาว
        1. มีโอกาสเป็นมะเร็งปอด
        2. มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ และโรคเส้นเลือดสมองตีบ โดยยิ่งสัมผัสกับ
ควันบุหรี่มากเท่าใด ก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้นเท่านั้น

ควันบุหรี่ มือสาม
         ควันบุหรี่มือสาม คือ สารพิษจากควันบุหรี่ที่ตกค้างตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เราสูดหายใจโดยไม่รู้ตัวและมีสารพิษตกค้างที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้แก่ ไนโตรซามีน (N-Nitrosamine : NNA)
มาจากนิโครตินกับ Nitrous acid สารตะกั่ว สารหนู

อันตรายจากควันบุหรี่มือสาม
1. สารพิษจากบุหรี่ ตกค้างในบ้านอย่างน้อย 6 เดือน
2. เด็กเล็กหรือทารกได้รับโทษจากบุหรี่มือสาม ได้มากกว่าผู้ใหญ่ 20 เท่า
3. แม่ที่สูบบุหรี่ หรือสัมผัสควันบุหรี่ เมื่อแม่ให้นมลูก สารพิษจะตกไปถึงลูกด้วย
           การเลิกสูบบุหรี่ช่วยลดการเกิดมะเร็ง การเลิกสูบบุหรี่ทาให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ การเลิกสูบนั้นจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด และมะเร็งต่างๆและรวมทั้งโรคอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในผู้ป่วยมะเร็งบางชนิดจะสามารถลดการเสียชีวิตได้ถึง 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ อีกด้วย

ข้อมูลจาก : :http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/
:http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
:https://www.cdc.gov/cancer/lung/basic_info/risk_factors.htm
:https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm
:https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/cancer.html
:https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/cessation-fact-sheet
:http://www.ashthailand.or.th/th/data_center_page.php?id=518
:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25227850

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ขอเชิญประชาชนร่วมส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด
ในโครงการ NCI SHORT FILM AWARD 2018
หัวข้อ มะเร็ง 5.0 FREE CANCER,CANCER FREE
                 
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งในทุกแง่มุม
แนวคิด แนวทางการป้องกัน และรักษามะเร็ง
การมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างกำลังใจ
สร้างความตระหนักรู้ มะเร็งรู้ก่อนรักษาได้

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 250,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ผลงานรูปแบบภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 5 นาที
หมดเขตรับผลงานวันที่ 15 ตุลาคม 2561

ติดตามรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร www.nci.go.th
หรือ goo.gl/ybQbAf

Facebook: TVBURABHA www.TVBURABHA.com
https://www.facebook.com/266172157…/posts/10156526434962731/

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-158-6122 ต่อ 616
Email : event@tvburabha.com
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

THAI NAVY SEAL กว่าจะเป็น มนุษย์กบ

ตัวเล็กลง เมื่อรู้ว่าโลกกว้างขึ้น : ป้า แบ็คแพ็ค

ศิลปินสาวชาวเกาหลีใต้ใช้เวลา 20 ปี เก็บภาพจำร้านขายของชำที่กำลังจะเลือนหาย