การเลือกใช้พระโพธิสัตว์เป็นสัญลักษณ์รางวัลคนค้นฅนอวอร์ด

การเลือกใช้พระโพธิสัตว์เป็นสัญลักษณ์รางวัลคนค้นฅนอวอร์ด

อาจารย์สุดสาคร ชายเสม ผู้ออกแบบรางวัลคนค้นฅนอวอร์ด เล่าถึงแนวคิดในการออกแบบรางวัลว่า รางวัลคนค้นฅนอวอร์ด เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณงามความดีให้แก่สังคมด้วยความเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งความเสียสละเป็นปณิธานของพระโพธิ์สัตว์จึงเลือกนำพระโพธิสัตว์ที่ชาวพุทธฝ่ายมหายานให้ความเคารพนับถือนี้มาเป็นตัวรางวัลเพื่อแทนอุดมการณ์ หรือแนวทางปฏิบัติของท่านที่เสียสละอย่างมหาศาล
ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้คือทุกข์ พระโพธิสัตว์เป็นตัวแทนของผู้เสียสละผู้เห็นแจ้งในโลก และช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ในโลกนี้ให้พ้นจากทุกข์ทั้งกายและจิต ท่านยินดีตกนรกและรับทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพื่อให้สัตว์เข้าถึงธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าสู่แดนโลกุตระ และที่สุดคือพระนิพพาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ของคนไทย สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ หรือได้พบเห็นควรจะรู้ว่าพระโพธิสัตว์มีปฏิธานหรือตั้งมั่นว่าอย่างไร ซึ่งเราสามารถเลียนแบบวิธีคิดของท่านได้ อยากให้เชื่อว่าเราทุกคนก็สามารถเป็นโพธิสัตว์ได้หากทำความดี รางวัลนี้จึงเป็นเสมือนสิ่งเตือนใจให้คนทำความดี และเสียสละซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสูง


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

THAI NAVY SEAL กว่าจะเป็น มนุษย์กบ

ตัวเล็กลง เมื่อรู้ว่าโลกกว้างขึ้น : ป้า แบ็คแพ็ค

ศิลปินสาวชาวเกาหลีใต้ใช้เวลา 20 ปี เก็บภาพจำร้านขายของชำที่กำลังจะเลือนหาย