พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  ทรงสะพายกลองไวที่พระศอ หรือพกติดพระองค์ไปด้วยยามเมื่อเสด็จไปยังที่ต่างๆ เชื่อแน่ว่าเป็นภาพที่ประชาชนคนไทยคุ้นตา พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยการถ่ายภาพอยางจริงจังมาตั้งแตยังทรงพระเยาว เมื่อมีพระชนมพรรษา  8 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงซื้อกลองถายภาพยี่หอ Coronet Midget สีเขียวปะดำ พระราชทานให แม้อุปกรณการถายภาพตางๆ ยังไมทันสมัยอยางในปจจุบัน แตพระองคก็ทรงศึกษา และทรงฝกดวยพระองคเอง โดยมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านภาพนิ่ง และภาพยนตร์


นอกจากการถ่ายภาพแล้วพระองค์ทรงเชี่ยวชาญทั้งการลางฟลม การอัดขยาย ทั้งภาพขาวดํา และภาพสี โดยทรงจัดทําหองมืด (Dark Room) ขึ้นในบริเวณชั้นลางของตึกที่ทําการสถานีวิทยุ อ.ส. ดวยพระราชประสงคที่จะทรง 'สรางภาพ' ใหเปนศิลปะถูกตอง และรวดเร็วดวยพระองคเอง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระราชประสงคจะทรงใชประโยชนจากการถายภาพอยางกวางขวาง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดตั้งสวนชางภาพสวนพระองคขึ้นในสํานักพระราชวัง เพื่อทําหนาที่บันทึกภาพ ลาง อัดขยายภาพ อนุรักษภาพ และบริการภาพแกผูมาติดตอขอไปใชประโยชน นอกจากนี้ทรงคิดคนหาเทคนิคใหมๆ มาใชในการถายภาพอยูเสมอ

ดวยความที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช โปรดการถายภาพ และทรงถายภาพตางๆ อยูเปนประจํา ภาพถายฝพระหัตถไดปรากฏอยูในนิตยสารสแตนดารดของพระวรวงศเธอ พระองคเจาเปรมบุรฉัตร พระองค์มีพระราชดํารัสดวยพระอารมณขันแกผูใกลชิดผูหนึ่งถึงการเปนชางภาพอาชีพของพระองควา “ฉันเปนกษัตริยก็จริง แตฉันก็ยังมีอาชีพเปนชางภาพของหนังสือพิมพสแตนดารด ไดเงินเดือนๆละ 100 บาท ตั้งหลายปมาแลว จนบัดนี้ก็ยังไมเห็นเขาขึ้นเงินเดือนสักที เขาก็คงถวายเดือนละ 100 บาท อยูเรื่อยมา”  (หนังสือพิมพสแตนดารด คือหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษฉบับแรกของประเทศไทย)


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ทรงมีระเบียบในการจัดเก็บภาพลงสมุด มีหมายเลขกํากับประจําภาพดังเชนที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธไวในบทนําหนังสือ ภาพถายฝพระหัตถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชวา “ขาพเจาไดเห็นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงถายภาพ และเห็นภาพถายฝพระหัตถในสมุดเก็บภาพถายซึ่งจะทรงจัดภาพโดยมีหมายเลขประจําภาพในตอนแรกจะทรงทําดวยพระองคเอง ภายหลังจึงทรงสอนใหมหาดเล็กทําถวาย ภาพในสมุดมีหลายอยาง เชน รูป ครอบครัว ภาพลูกๆ ตั้งแตแรกเกิดจนโตขึ้นเปนระยะๆ ตัวขาพเจาเองมีรับสั่งวาถายภาพไดยากมากเพราะวาซุกซน อยูไมสุข นอกจากนั้นยังมีภาพสิ่งที่นาสนใจ เชน พระราชพิธี ภาพ รามเกียรติ์ที่ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาพทิวทัศนหรือสิ่งที่ทรงพบเห็นในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรในที่ตางๆ มีทั้งภาพสถานที่ ราษฎรที่มาเฝา ภาพธรรมชาติที่ งดงาม”

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก website หออัครศิลปิน / ภาพทั้งหมดจาก internet

- ONLINE TVBURABHA -

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เจ้าตัวโตผู้เกิดมาเป็นคุณหลวง

บันทึกไว้ ก่อนถึง 13 ตุลาคม 2560

เมื่อพระสหายแห่งสายบุรี คิดถึงในหลวง